... عبدو از کجا آغاز شده است؟

فکر و ایده ...

● همه چیز از فکر و ایده آغاز می شود

عبدو ® Abdo
عبدو
برند (نام و نشان تجاری) ثبت شده به شماره (280715) است که از تلفظ چهار حرف اول از اسم عبدالرضا که در اینجا اشاره به نام مالک و صاحب امتیاز این برند دارد بدست آمده و به صورت چهار شکل گرافیکی شبیه به هم با بهره گیری از چهار رنگ گوناگون (هر آن چیزی از مشاهدات تصویری در این جهان که بر اساس آن دیدن و دیده شدن برای انسان قابل درک می شود از این چهار رنگ یا ترکیب آن است) بصورت فارسی از راست به چپ عبدو (قرمز - زرد - سبز - آبی) و در این حالت دریچه دیافراگم رنگی موجود در بخش میانی و پائین نقش نقطه حرف (ب) را ایفا مینماید و همزمان بصورت انگلیسی از چپ به راست (آبی - سبز - زرد - قرمز) Abdo خوانده میشود
در هماهنگی و هم جهت سازی طراحی (عبدو) این نام و نشان تجاری با نام مالک و صاحب امتیاز (عبدالرضا) و رسالت کاربردی آن چند اصل رعایت و اجرا شده است که موجب یکپارچگی میان عبدو و عبدالرضا و رسالت کاری آن گردیده است

زمینه ی کاری ...
بسوی آینده ...
ایده و ایمان ...

لطفا مايول را در موقعیت آو کانواس منتشر کنید.